new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

1st Period Over/Under 0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Regulation Time Over/Under 5.0

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Total Home - 1st Period Over/Under 0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

1st Period Spread for HomeTeam 0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Regulation Time Spread for HomeTeam 1.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Regulation Time Spread for HomeTeam -0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

1st Period Over/Under 1.0

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

1st Period Over/Under 2.0

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

1st Period Spread for HomeTeam 1.0

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Total Away - Regulation Time Over/Under 2.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

1st Period Spread for HomeTeam -0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Total Away - 1st Period Over/Under 0.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Regulation Time Over/Under 6.0

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Total Home - Regulation Time Over/Under 2.5

new

Avtomobilist Yekaterinburg vs. CSKA Moscow

Total Away - Game Over/Under 2.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

Game Over/Under 5.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

Total Home - Game Over/Under 3.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

1st Period Over/Under 2.0

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

Regulation Time Spread for HomeTeam -2.0

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

1st Period Over/Under 1.0

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Spread for HomeTeam -1.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

1st Period Over/Under 1.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

1st Period Spread for HomeTeam -1.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

1st Period Over/Under 0.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Spread for HomeTeam -1.0

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.0

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Over/Under 5.0

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Total Home - Regulation Time Over/Under 2.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Total Away - Regulation Time Over/Under 1.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Game Spread for HomeTeam -1.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Total Home - Game Over/Under 2.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

1st Period

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

1st Period Over/Under 2.0

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Total Home - 1st Period Over/Under 0.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Over/Under 5.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

1st Period Spread for HomeTeam -1.0

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

1st Period Spread for HomeTeam 0.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

1st Period Over/Under 1.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Total Away - 1st Period Over/Under 0.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

Total Away - Game Over/Under 1.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Spread for HomeTeam -0.5

new

HC Sochi vs. Dinamo Riga

Regulation Time Spread for HomeTeam 0.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

1st Period Over/Under 2.5

new

Dynamo Moscow vs. Amur Khabarovsk

1st Period Spread for HomeTeam 0.5

BET POSITION
Trollbox/Support